მოთხოვნები
ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი
იპოვნეთ ადვოკატი
რომელიც გესაჭიროებათ
მეტი ინფორმაცია
სიახლეები
07/04/2017 AIPPI ბალტიის პირეთის ქვეყნების მეთორმეტე კონფერენცია რიგაში

პატენტრწმუნებული შალვა გვარამაძე მონაწილეობას მიიღებს ბალტიისპირეთის ქვეყნების (ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი) AIPPI გაერთიანებულ კონფერენციაში, რომელიც ჩატარდება რიგაში 2017 წლის 10 - 13 აპრილს. 

31/03/2017 ჩვენი გუნდი

შალვა გვარამაძე

პატენტრწმუნებული - ბიუროს ხელმძღვანელი.

საქმინობის სფერო: მიმოწერა, აპელაციები და ოპოზიციები პატენტებში; აპელაციები და ოპოზიციები სასაქონლო ნიშნებში.

განათლება: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა -ბიოფიზიკა/ბიოკიბერნეტიკა.

სამეცნიერო ხარისხი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი კომპიუტერების ტექნიკურ სისტემებში.

სამეცნიერო პუბლიკაციებისა და გამოგონებების ავტორი. საპატენტო საქმიანობა დაიწყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში 1976 წლიდან. შემდგომ მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. 1993 წელს გაიარა რეგისტრაცია როგორც პატენტრწმუნებულმა და შემდგომ 2 წელიწადში ჩამოაყალიბა გვარამაძის საპატენტო ბიურო. ეს მისი საქმიანობის ერთ - ერთი სფეროა. 

2001 წელს არჩეულ იქნა AIPPI-ს საქართველოს ეროვნული ჯგუფის პრეზიდენტად.

2014 წელს ის კვლავ აირჩიეს AIPPI-ს საქართველოს ეროვნული ჯგუფის პრეზიდენტად.

მონაწილეობა აქვს მიღებული მრავალ პროფესიონალურ შეკრებებში - AIPPI, INTA, MARQUES, ECTA და სხვა ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებში.

არჩეულია რუსეთის ფედერაციის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის უცხოელ წევრ - კორესპონდენტად.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული. 

 

მანანა ახალკაცი

განათლება: უცხო ენათა ინსტიტუტი - ინგლისური ენის განყოფილება.

შეუერთდა გვარამაძის საპატენტო ბიუროს 1993 წელს და დღემდე საქმიანობს ბიუროში.

ბიუროში საქმიანობის სფერო: ქართულ და ინგლისურ ენებზე მიმოწერის მომზადება, მონაწილეობა ახალ სასაქონლო ნიშნებზე განაცხადების მომზადებაში, საქონლისა და მომსახურებების ჩამონათვალის თარგმანი ინგლისურიდან ქართულად და პირიქით. სასაქონლო ნიშნებზე მოკვლევის ჩატარება საქართველოში, მოკვლევის შედეგებზე ანგარიშების მომზადება, ინვოისების მომზადება გაწეულ მომსახურებებზე. საპატენტო განაცხადებზე საქპატენტის ექსპერტიზის მიერ გაცემული შეტყობინება მოთხოვნების თარგმანი ინგლისურად. საქპატენტის ოფიციალურ ბიულეტენში გამოქვეყნებული სასაქონლო ნიშნების მონაცემების თარგმანი. ახალი კლიენტებისათვის ბიუროს საქმიანობის გაცნობითი კორესპონდეციის მომზადება, საჭირო მომსახურებების ჩამონათვალისა და საფასურების შეტყობინება.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული. 

 

ლალი გოგილაშვილი

განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი. სპეციალობა: ქიმიკოს- ტექნოლოგი.

ქ. მოსკოვის ზულინსკის სახელობის ორგანული ქიმიის ისნტიტუტის ასპირანტურა, სპეციალობა: ბიოორგანული ქიმია.

1983 წელს დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება: ი. ქუთათელაძის სახელობის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი 1972 წ.-დან ლაბორანტი, 1976 უმცროსი მეცნიერ - თანამშრომელი, 1986 წ. უფროსი მეცნიერ- თანამშრომელი.

ბიუროს შეუერთდა 1999 წლის სექტემბრიდან და  დღემდე მოღვაწეობს როგორც ბიოორგანული ქიმიის ექსპერტი.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.   

 

ოლღა თვარაძე

განათლება: ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი.

სამუშაო გამოცდილება: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის რ. აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის საპატენტო ჯგუფის უფროსი.

გვარამაძის საპატენტო ბიუროს შეუერთდა 1993 წელს და დღემდე ბიუროს წევრია.

ბიუროში საქმიანობა: საპატენტო განაცხადების მიღება, გაფორმება და მომზადება წინასწარი ექსპერტიზისათვის, საპატენტო განაცხადზე შემდგომი საქმისწარმოება, მიმოწერა „საქპატენტთან“ და განმცხადებელთან.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული. 

 

ეკატერინე ნემსაძე

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

2006 წლიდან არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.

AIPPI-ს საქართველოს ეროვნული ჯგუფის წევრი.

 

2010 წლიდან არის საქართველოს რეგისტრირებული პატენტრწმუნებული.

2012 წლიდან არის საქართველოს პატენტრწმუნებული.

გვარამაძის საპატენტო ბიუროს შეუერთდა 2004 წელს - პატენტრწმუნებულის ასისტენტი - იურისტი და დღემდე საქმიანობს ბიუროში.

ბიუროში საქმინობის სფერო: წარმოადგენს კლიენტების ინტერესებს სამართლებრივ წარმოებაში „საქპატენტთან“ არსებულ სააპელაციო პალატაში და საქართველოს სასამართლოებში (სამოქალაქო და ადმინისტრაციული წარმოება). აწარმოებს საკონსულტაციო საქმიანობას სასაქონლო ნიშნების დარგში, საასქონლო ნიშნების აპელაციებისა და ოპოზიციების მომზადებას და წარმოებას, წარმოებას სასაქონლო ნიშნების დარგში უფლებების დარღვევაზე, კონტრაფაქციულ საქონელთან დაკავშირებულ წარმოებას, ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებებთან დაკავშირეულ წარმოებას საბაჟო დეპარტამენტთან.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული. 

 

ეკატერინე ლეფსვერიძე

განათლება - გერმანულენოვანი ეკონომიკისა და სამართლის ფაკულტეტი.

გაიარა პრაქტიკა გერმანიაში როგორც ბიზნეს მენეჯმენტის ასევე საპატენტო იურიდიულ კომპანიაში.

ბიუროში საქმიანობა: სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციაში ცვლილებების მომზადება ჩაბარება, საპატენტო ბიუროს ფინანსური მენეჯმენტი.

ენები: ქართული, ინგლისური, გერმანული, რუსული.

 

ლევან გვარამაძე

განათლება - თბილისის ივანე ჯავავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

2003 წლიდან არის საქართველოს პატენტრწმუნებული.

გვარამაძის საპატენტო ბიუროში მუშაობს 2000 წლიდან.

ბიუროში საქმიანობის სფერო: სააპელაციო განცხადებებისა და ოპოზიციების მომზადება - ჩაბარება, წარმომადგენლობა სააპელაციო პალატაში.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.

 

მანანა დავითიშვილი

განათლება - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ქიმიის ფაკულტეტი.

1988 წელს დაიცვა დისერტაცია - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი.

1977-1979 წლებში მუშაობდა ი. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანული ქიმიის კათედრაზე.

1980-2003 წლებში ი. ქუთათელაძის სახელობის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში სტეროიდების სინთეზის განყოფილებაში.

2003-2006 წლებში მუშაობდა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საპატენტო განყოფილებაში.

გვარამაძის საპატენტო ბიუროში მუშაობს 1995 წლიდან.

ბიუროში საქმიანობის სფერო: ქიმიის, ბიოლოგიის მედიცინის და ფარმაციის დარგებში საპატენტო განაცხადების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა; არსებითი ექსპერტიზის სტადიაზე მიმოწერა ექსპერტიზასთან და განმცხადებელთან; ექსპერტიზის მოთხოვნების სამართლიანობის შესწავლა და განმცხადებლისათვის კომენტარების მიწოდება და ა.შ.

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული. 

12/05/2015 გავრცელებული მოსაზრებითგავრცელებული მოსაზრებითგავრცელებული მოსაზრებითგავრცელებული მოსაზრებითგავრცელებული მოსაზრებითგავრცელებული მოსაზრებითგავრცელებული მოსაზრებით

გავრცელებული მოსაზრებით, Lorem Ipsum შემთხვევითი ტექსტი სულაც არაა. მისი ფესვები ჯერკიდევ ჩვ. წ. აღ-მდე 45 წლის დროინდელი კლასიკური ლათინური ლიტერატურიდან მოდის. ვირჯინიის შტატში მდებარე ჰემპდენ-სიდნეის კოლეჯის პროფესორმა რიჩარდ მაკკლინტოკმა აიღო ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი ლათინური სიტყვა "consectetur" Lorem Ipsum-პასაჟიდან და გადაწყვიტა მოეძებნა იგი კლასიკურ ლიტერატურაში. ძიება შედეგიანი აღმოჩნდა — ტექსტი Lorem Ipsum გადმოწერილი ყოფილა ციცერონის "de Finibus Bonorum et Malorum"-ის 1.10.32 და 1.10.33 თავებიდან. ეს წიგნი ეთიკის თეორიის ტრაქტატია, რომელიც რენესანსის პერიოდში ძალიან იყო გავრცელებული. Lorem Ipsum-ის პირველი ხაზი, "Lorem ipsum dolor sit amet..." სწორედ ამ წიგნის 1.10.32 თავიდანაა.

მათთვის, ვისაც აინტერესებს, ქვევით მოყვანილია Lorem Ipsum-ის ორიგინალი ნაწყვეტი 1500-იანი წლებიდან. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ 1.10.32 და 1.10.33 თავები ციცერონის "de Finibus Bonorum et Malorum"-დან, რომელსაც თან ერთვის 1914 წელს ჰ. რექჰამის შესრულებული ინგლისურენოვანი თარგმანი.

04/25/2015 განაცხადი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას

ყველაზე იშვიათი ლათინური სიტყვა "consectetur" Lorem Ipsum-პასაჟიდან და გადაწყვიტა მოეძებნა იგი კლასიკურ ლიტერატურაში. ძიება შედეგიანი აღმოჩნდა — ტექსტი Lorem Ipsum გადმოწერილი ყოფილა ციცერონის "de Finibus Bonorum et Malorum"-ის 1.10.32 და 1.10.33 თავებიდან. ეს წიგნი ეთიკის თეორიის ტრაქტატია, რომელიც რენესანსის პერიოდში ძალიან იყო გავრცელებული. Lorem Ipsum-ის პირველი ხაზი, "Lorem ipsum dolor sit amet..." სწორედ ამ წიგნის 1.10.32 თავიდანაა.

მათთვის, ვისაც აინტერესებს, ქვევით მოყვანილია Lorem Ipsum-ის ორიგინალი ნაწყვეტი 1500-იანი წლებიდან. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ 1.10.32 და 1.10.33 თავები ციცერონის "de Finibus Bonorum et Malorum"-დან, რომელსაც თან ერთვის 1914 წელს ჰ. რექჰამის შესრულებული ინგლისურენოვანი თარგმანი.

05/12/2015 გთხოვთ, მიაქციოთ ყურადღება

უნდა აღინიშნოს, რომ შესაბამისად წინა საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნების გასვლის შემდეგ 6 თვის საშეღავათო პერიოდი, განახლებას გადახდის ჯარიმით ეძლეოდა ფარგლებში კიდევ 6 თვის განმავლობაში. განახლების შეიძლება იქნას გამოყენებული მხოლოდ პატენტრწმუნებული საფუძველზე მინდობილობა. მიაქციეთ ყურადღება, რომ აღნიშნული ცვლილებები და თქვენი კლიენტების ვიცი, ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით

საქართველოს შესახებ
გვარამაძის საპატენტო ბიურო
სულხან ცინცაძის ქ 56, ბინა 36,
თბილისი 0160, საქართველო

      (+995 32) 2 36 72 33
      (+995 32) 2 36 72 28

      info@gvaramadze.com